Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden COMPLIMENTENMEISJES V.O.F.

1. Definities 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de complimentenmeisjes v.o.f.

1.2 Complimentenmeisje: een natuurlijke persoon die werkzaamheden verricht voor Opdrachtnemer
al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. Een of meerdere Complimentenmeisjes worden door Opdrachtnemer ingezet voor de uitvoering van de Werkzaamheden.

1.3 Evenement: elk evenement ter gelegenheid waarvan de Werkzaamheden door Opdrachtgever zijn geboekt en waar het Optreden plaatsvindt. 

1.4  IE-rechten: alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, geheel of gedeeltelijk, waar ook ter wereld, die (zullen) toebehoren aan Opdrachtnemer met betrekking tot het Concept, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, waaronder Benelux woord-/beeldmerken COMPLIMENTENMEISJES (nr. 0999334) en COMPLIMENTGIRLS (nr. 0999333), handelsnaamrechten, portretrechten, rechten inzake bedrijfsgeheimen, rechten op domeinnamen, waaronder complimentenmeisjes.nl, inclusief websites en content daarop, social-media en vergelijakbare rechten op grond van (on)geschreven recht.

1.5  Concept: alle huidige en toekomstige materiële en immateriële voorwerpen, waar ook ter wereld met betrekking tot het Concept van Opdrachtnemer, met inbegrip van werken, waaronder maar niet beperkt tot het concept om kaartjes te beschrijven met complimenten voor gasten tijdens een Evenement, al dan niet beschreven complimentenkaartjes, uitvoeringen, audio-en/of visuele producties,  merken, portretten, (handels)namen, zoals COMPLIMENTENMEISJES, domeinnamen, waaronder complimentenmeisjes.nl, inclusief websites en content daarop, social media en bedrijfsgeheimen die geheel of gedeeltelijk het resultaat zijn van werkzaamheden van Opdrachtnemer, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

1.6 Opdrachtbevestiging: Schriftelijke vastlegging van een gesloten overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

1.7 Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verrichten van de Werkzaamheden. Onder Opdrachtgever vallen ook al zijn werknemers en derden die hij inhuurt, waaronder zzp-ers. 

1.8  Opdrachtnemer: complimentenmeisjes v.o.f, gevestigd aan de Van Woustraat 227-3 te (1074 AR) Amsterdam, ingeschreven in het KvK- register onder nummer 65037111. 

1.9 Optreden: alle tijdens een Evenement uit te voeren Werkzaamheden.

1.10. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om Werkzaamheden te verrichten. De Algemene Voorwaarden, afgesproken prijzen en  Opdrachtbevestiging vormeneen integraal onderdeel van de Overeenkomst.

1.11 Schriftelijk: ‘Schriftelijk’ omvat ook per e-mail of ander elektronisch medium.

1.12  Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever uitvoert en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard. 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg) aanbiedingen, offertes, het prijzenoverzicht, daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en overige rechtshandelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot enige Werkzaamheden.

2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2.3 Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken of vernietigd mochten worden, blijft het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde van toepassing. 

2.4 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten.

2.5 Als Opdrachtgever akkoord gaat met een offerte, verklaart Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan. 
 
2.6 Wanneer de Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleren de bepalingen uit de  Opdrachtbevestiging.

2.7 De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op complimentenmeisjes.nl.

2.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij akkoord op de Algemene Voorwaarden, gaat Opdrachtgever ook akkoord met elke wijziging daarvan.

3. Wijzigingen van Werkzaamheden

3.1 Ook na de Opdrachtbevestiging kan Opdrachtgever op elke moment aan Opdrachtnemer verzoeken om de Werkzaamheden te wijzigen. Opdrachtnemer bepaalt of hij wel of niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging. 

4.Informatie en privacy

4.1 Tenzij anders overeengekomen, moet Opdrachtgever Opdrachtnemer uiterlijk 96 uur voor aanvang van het Optreden volledige informatie verstrekken over de boeking, zoals verzocht in het aanvraagformulier of via e-mail.

4.2 Uiterlijk 24 uur voor aanvang van het Optreden zal Opdrachtnemer de namen van de Complimentenmeisjes aan Opdrachtgever doorgeven, samen met het telefoonnummer van minimaal één Complimentenmeisje. Deze informatie is vertrouwelijk en mag alleen worden gebruikt voor de professionele doeleinden ten behoeve van de betreffende opdracht. 

4.3 Bekendmaking van de betreffende Complimentenmeisjes betekent niet dat Opdrachtgever er aanspraak op maakt dat deze Complimentenmeisjes op het Evenement aanwezig zijn. Het staat Opdrachtnemer altijd vrij om zonder voorafgaande kennisgeving Complimentenmeisjes te vervangen.

5. Geheimhouding

5.1 Opdrachtgever zal alle afspraken over prijzen en tarifering strikt vertrouwelijk behandelen, zowel in de richting van betreffende Complimentenmeisjes als aanwezigen van het Evenement.

6. Optreden

6.1 De Complimentenmeisjes kunnen geen rekening houden met ongeplande intermezzo’s, zoals speeches, als die niet vooraf besproken zijn. Als de eindtijd met meer dan 15 minuten wordt verlengd, kan Opdrachtnemer bijkomende kosten rekenen. 

6.2 Mocht er tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden ontevredenheid ontstaan, kan Opdrachtgever contact opnemen met Gwen van Zaane 06 28418843 of Bibi Smink 06 19220981. 

6.3 Afgezien van betalingsafspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, mag Opdrachtgever aanwezigen van het Evenement niet (laten) betalen voor complimenten. 

7. Kostuum e.d.

7.1 De Complimentenmeisjes regelen zelf hun kostuums en benodigd materiaal en bepalen zelf de inhoud van de complimentenkaartjes, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 

7.2 Een Optreden in de openlucht kan alleen plaatsvinden als van tevoren Schriftelijk is overeengekomen. In dat geval hebben de Complimentenmeisjes het recht een aangepast kostuum te dragen. Bij regen hebben zij het recht om naar een overkapping of binnenlocatie te verplaatsen. Als dit niet mogelijk is, heeft Opdrachtnemer het recht om het Optreden te staken. In dat geval worden de volledige kosten van het Optreden doorberekend aan Opdrachtgever.

7.3 Alle kostuums en ander materiaal blijven eigendom van Opdrachtnemer. Uitsluitend beschreven complimentenkaartjes die aan aanwezigen op het Evenement zijn uitgedeeld worden eigendom van de personen die ze krijgen.

8.Tarieven

8.1 Alle Tarieven van de Werkzaamheden worden vermeld in het prijzenoverzicht. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, prevaleren de prijzen die staan vermeld in het prijzenoverzicht boven de prijzen in de offerte. 

8.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, prevaleren de prijzen die staan vermeld in het prijzenoverzicht boven de prijzen in de offerte. 

9. Verlenging of verkorting van het Optreden

9.1 Het is mogelijk om vooraf of op de dag van het Evenement verlenging van het Optreden overeen te komen. De minimum verlenging van het Optreden bedraagt 30 minuten. Voor de bijkomende kosten bij verlenging wordt verwezen naar het prijzenoverzicht.

9.2 Als een of meerdere Complimentenmeisjes door pech langs de weg, files of ziekte te laat zijn voor het Optreden, zal de tijd die niet is ingezet voor het Optreden in mindering worden gebracht op de factuur.

10. Betaling

10.1 Opdrachtgever dient alle honoraria binnen 2 weken na factuurdatum te betalen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

10.2 Bij een boeking van € 2.000 (exclusief BTW) of meer, moet voor aanvang van het Optreden een aanbetaling van 50% zijn voldaan, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

10.3 Als Opdrachtgever niet, niet volledig of niet binnen 14 dagen betaalt, heeft Opdrachtnemer het recht om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Alle kosten die verband houden met gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

10.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen op Opdrachtnemer op enige manier te verrekenen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het maximum bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert. 

11.2 Als geen uitkering door de verzekeraar op grond van artikel 11.1 plaatsvindt, is elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de directe schade die Opdrachtgever lijdt tot een maximum van de factuurwaarde van het Optreden, waarbij geldt dat Opdrachtgever moet aantonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om enige schade te beperken. 

11.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de volgende vormen van schade is uitgesloten:
        a. Letselschade;
        b. Indirecte of gevolgschade, waardonder meer niet beperkt tot winstderving en gemiste besparingen; en
        c. Schade die voortvloeit uit hoe het Optreden wordt ervaren door Opdrachtgever.

11.4 Op straffe van verval van enige aanspraak van Opdrachtgever, moet Opdrachtgever Opdrachtnemer binnen 31 werkdagen na het Optreden Schriftelijk aansprakelijk stellen indien Opdrachtgever kan bewijzen dat Opdrachtnemer heeft gewanpresteerd en/of onrechtmatig heeft gehandeld jegens Opdrachtgever.

12. Inhuur via Opdrachtnemer

12.1 Opdrachtgever zal een of meerdere Complimentenmeisjes in het kader van het schrijven van complimenten en/of vergelijkbare werkzaamheden alleen inhuren via Opdrachtnemer.
    
13. Geen garanties

13.1 Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Opdrachtnemer alle garanties met betrekking tot enige Werkzaamheden, impliciet of expliciet, inclusief garanties met betrekking tot het aantal geschreven of te beschrijven complimentenkaartjes, vorm en inhoud van complimentenkaartjes, kostuum en overig materiaal uit. Enige informatie die Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden houdt evenzeer geen garantie in. 
    
14. Beëindiging

14.1 De Overeenkomst eindigt automatisch nadat de Werkzaamheden zijn voltooid.

14.2 Opdrachtgever kan de Overeenkomst Schriftelijk annuleren met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 weken voor het Optreden. In dat geval wordt 50% van de overeengekomen gage in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 3 weken voor het Evenement heeft Opdrachtnemer het recht om de gehele gage te factureren.

14.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang Schriftelijk (tussentijds) te beëindigen als:
        a. Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen of schulden voldoet;
        b. Er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, akkoord met schuldeisers, liquidatie of     staking van de onderneming van Opdrachtgever;    
        c. Het commercieel of anderszins in opspraak raken van Opdrachtgever, zijn (merk)reputatie en/of aan het Evenement verbonden activiteiten; en
        d. Sprake is van overmacht zijdens Opdrachtnemer en/of Complimentenmeisjes, veroorzaakt door bijvoorbeeld ziekte(s), sterfgeval(len), ongeval(len), overheidsmaatregel(en), extreme verkeerssituatie(s), extreme weersomstandigheden, tot 2 weken voor het optreden ingelaste televisieoptreden(s) en/of optreden(s) in het buitenland.

14.4 In geval van beëindiging op grond van artikel 14.3:
        a. Heeft Opdrachtnemer het recht om een vergoeding van de waarde van de opdracht te factureren; en
        b. Maakt Opdrachtgever geen aanspraak op enige vorm van kosten en/of schadevergoeding.

15. IE-rechten

15.1 Alle IE-rechten met betrekking tot het Concept berusten exclusief bij Opdrachtnemer. 

15.2 Opdrachtgever heeft het recht om de naam COMPLIMENTENMEISJES, logo en afbeelding van Opdrachtnemer uitsluitend te gebruiken ter promotie van het Optreden. Als Opdrachtgever zelf een promotietekst wil schrijven voor het Optreden, zal Opdrachtgever deze vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtnemer sturen.

15.3 Beeld en/of tekst afkomstig van de website of ander medium van Opdrachtnemer mag alleen gebruikt worden met een verwijzing naar de merknaam COMPLIMENTENMEISJES met inbegrip van complimentenmeisjes.nl of social media van Opdrachtnemer.

15.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Concept te gebruiken in andere publicitaire uitingen of direct of indirect te verbinden aan een sponsor, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

15.5 Openbaarmaking en/of verveelvoudiging van een registratie van het Optreden in welke vorm dan ook, waaronder geluids- en/of beeldopnamen, is alleen toegestaan na Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan aan toestemming voorwaarden aan verbinden, zoals duidelijke vermelding van de naam COMPLIMENTENMEISJES.

15.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om de naam en logo van Opdrachtgever te gebruiken voor referentie doeleinden en promotiemateriaal zonder enige vorm van royalties te hoeven betalen.

15.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade alsmede (juridische) kosten als gevolg van aanspraken van derden op grond van artikelen 15.1 t/m 15.6.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

17. Overig

17.1 Het door Opdrachtnemer niet aanwenden van enig recht of rechtsmiddel betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of rechtsmiddel.

17.2 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om na het (be)eindigen van de Overeenkomst voort te duren, blijven bestaan.

17.3 Als Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst als vertegenwoordiger van derden optreedt, verklaart Opdrachtgever daartoe gerechtigd te zijn. De Algemene Voorwaarden gelden dan ook voor de opdrachtgever van de Opdrachtgever. 

© COMPLIMENTENMEISJES januari 2018

www.complimentenmeisjes.nl
compllimentenmeisjes • complimentengirls • info@complimentenmeisjes.nl
KVK 65037111 • BTW NL 855956094 B01